Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Bedrijfsgeneeskundig

Dossier onderzoek


Bij verzuim laat u zich adviseren door een bedrijfsarts. Gaande het begeleidingstraject van een verzuimende werknemer kunnen er diverse vragen naar boven komen. Vragen over de mate van re-integreerbaarheid/arbeids(on)geschiktheid. Vragen of de door de bedrijfsarts gestelde beperkingen wel juist zijn. Vragen of er tijdens de begeleiding niets vergeten of over het hoofd gezien wordt.

Naast het aanvragen van een Deskundigen Oordeel (DO) bij het UWV, bestaat er de mogelijkheid een dossier onderzoek te laten verrichten door een andere bedrijfsarts. U krijgt bij Med-Raad B.V. een onafhankelijke tweede mening over re-integratieactiviteiten waarover reeds een eerste mening bekend is.

De doelstelling van een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek is het verstrekken van een tweede mening over de re-integratie en de re-integratieactiviteiten. Er wordt uitdrukkelijk geen hervattingsadvies of –besluit gegeven. Alle betrokken partijen, de werkgever, de werknemer, en de bedrijfsarts, krijgen het advies waardoor zij hun mening kunnen vormen en een besluit kunnen nemen.

Wat kiest u?

Een Deskundigen Oordeel (DO) door het UWV kan als second opinion afhankelijk van de omstandigheden meer waarde hebben dan het oordeel van de bedrijfsarts. Hoewel een DO niet bindend is, wordt het door de rechter vaak wel gevolgd. In de praktijk kan het afgeven van een DO door het UWV best lang duren.

Een dossieronderzoek door een bedrijfsarts van Med-Raad B.V. kan snel antwoord geven op uw vragen. Ook spaart u kosten uit. Door de snellere advisering is er minder kans op stagnatie.

Meestal is de achterliggende vraagstelling voor een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek of de behandelend bedrijfsarts de geldende richtlijnen en protocollen hanteert en de beperkingen van de verzuimende werknemer juist heeft ingeschat.

Bij Med-Raad B.V. wordt een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts die zowel de richtlijnen van de bedrijfsgeneeskunde kent als ook de verzekeringsgeneeskundige richtlijnen die het UWV hanteert. Hierdoor krijgt u als werkgever, voor zover mogelijk, maximaal de gelegenheid het dossier te dichten.

Werkwijze

De bedrijfsarts die het dossieronderzoek uitvoert heeft geen rol in de verzuimbegeleiding. Er worden ook geen adviezen aangaande de werkhervatting/arbeids(on)geschiktheid gegeven.

Het begint met een gerichte adviesaanvraag van u als werkgever. Middels een machtiging wordt een kopie van het medisch dossier betreffende de relevante verzuimperiode opgevraagd bij de begeleidende bedrijfsarts.

Na de dossierstudie wordt de verzuimende werknemer uitgenodigd voor een gesprek. Omdat een consult in het kader van een dossieronderzoek langer duurt dan een regulier verzuimspreekuur, zullen eventuele psychosociale aspecten van het verzuim beter aan bod kunnen komen dan tijdens een regulier spreekuur.

Na afloop ontvangen u en de werknemer, binnen 2 – 3 weken, een schriftelijke niet medische rapportage, de zogenaamde lekenrapportage, met daarin de bevindingen over het proces en het advies voor het eventueel verbeteren van het proces. Indien de werknemer daarvoor toestemming heeft verleend, ontvangt uw bedrijfsarts ook een kopie van dat advies.

Randvoorwaarden

Voorwaarde voor een goed verlopende second opinion is dat duidelijk moet zijn voor alle partijen dat de rol van de bedrijfsarts die het dossieronderzoek uitvoert een wezenlijk andere is dan die van de begeleidende eigen bedrijfsarts.

Om het onderlinge vertrouwen tussen u en uw reguliere bedrijfsarts te bewaren, is het wenselijk om uw bedrijfsarts vooraf op de hoogte te stellen van het feit dat u een andere bedrijfsarts een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek gaat laten uitvoeren.

Om een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek snel te laten verlopen wordt standaard geen informatie bij de behandelende artsen opgevraagd. Indien dit nodig is voor een goed oordeel bij de verzuimbegeleiding wordt dit in de lekenrapportage zo benoemd en kan de eigen begeleidende bedrijfsarts dit verder oppakken. Uiteraard is het opvragen van aanvullende informatie wel mogelijk, mits de verzuimende werknemer hier toestemming voor heeft verleend. U dient er dan wel rekening mee te houden dat hiermee de uitslag van het bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek al snel 6 – 9 weken vertraging oploopt en dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

Kosten

De kosten voor een standaard bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek bedragen € 310,00. Dit is exclusief eventuele reistijd en het eventueel opvragen van de informatie. De extra activiteiten worden op basis van nacalculatie volgens de op dat moment geldende tarieflijst gefactureerd. Zie voor de tarieven de website.


   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen