Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Structurele opbouw van het medisch advies


Samenvatting van de ontvangen informatie

Nadat de voor het advies benodigde medische informatie is ontvangen, wordt eerst de voorliggende (medische) informatie kort samengevat in het medisch advies. Dit zorgt ervoor dat zoeken naar de bron van een argument achteraf wordt vermeden.
Getracht wordt de ziektegeschiedenis chronologisch in beeld te brengen. Dat zorgt voor een duidelijk en overzichtelijk opgebouwd advies.

Beschouwing

In een beschouwing wordt vervolgens de brug geslagen tussen de feiten uit de brondocumenten en de getrokken conclusies/adviezen. De medische feiten worden hier besproken waarbij wordt uitgegaan van uw vraagstelling. De aanwezige medische problematiek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd. Eventuele complicaties of mogelijke op termijn spelende problematiek wordt, zo veel mogelijk, toegelicht aan de hand van literatuur.

Conclusie

In de conclusie wordt vanuit de beschouwing antwoord gegeven op uw vragen. Tevens treft u in dit onderdeel van het medisch advies aan waar nu en in de toekomst rekening mee moet worden gehouden bij een eventuele afwikkeling van de casus.   Mail ons

Tarieven