Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Onze werkwijze


Casus aanmelden

1 - Aanlevering gegevens

U levert uw casus aan per post of e-mail. Deze aanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie (de medische gegevens, aard en omstandigheden van het ongeval of de casus, documenten zoals schadeaangifteformulieren, een gerichte vraagstelling). Hoe meer informatie u zelf aanlevert, hoe sneller Med-Raad u kan adviseren.

2 - Bevestiging

Med-Raad B.V. stuurt u een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder binnen Med-Raad uw casus in behandeling is genomen.

Beoordeling

3 - Informatie

Er wordt door de medisch adviseur beoordeeld of alle benodigde informatie aanwezig is. Indien dit niet het geval is, kan, afhankelijk van uw wensen, eerst nog aanvullende informatie worden opgevraagd. Na ontvangst van deze opgevraagde informatie krijgt u dan een medisch advies.

Med-Raad B.V. kan zorgen voor een volledige opbouw van het medisch dossier. Indien nodig, wordt een machtiging of aanvraag voor een expertise opgesteld. Ook kunnen we in overleg met u medische informatie opvragen bij de behandelaars.

Advisering

4 - Medisch advies

Op het moment dat de benodigde medische stukken in een dossier aanwezig zijn, wordt een schriftelijk medisch advies opgesteld. Med-Raad B.V. streeft er naar dit advies op te stellen binnen 3 weken nadat het dossier compleet is.


Spoedadvies

Als spoed gewenst is en u het dossier compleet aanlevert, kunnen wij een medisch advies uitbrengen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. Vraag naar onze concurrerende tarieven.   Mail ons

Tarieven