Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische keuringen

Preventief Medisch Onderzoek


Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt geprobeerd verzuim door ziekte zo veel mogelijk te voorkomen. Een PMO noemde men vroeger PAGO. Een PMO is in dat opzicht zowel voor u (als werkgever) als voor uw werknemer gunstig.

In het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) wordt gekeken naar onder andere gezondheidsrisico’s, en risico’s bij werk. De uitslag van een PMO wordt in een adviesrapport aan de medewerker verstrekt. Wanneer er tijdens het PMO gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsklachten zijn gesignaleerd, krijgt uw werknemer hierover advies. Indien de groepsgrootte van de werknemers die deelnemen groot genoeg is, ontvangt u als werkgever een algemene rapportage met adviezen over om verzuim te voorkomen.

Werknemers hebben op basis van de arbowetgeving (artikel 18) recht op een PMO. Letterlijk wordt geschreven: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.

Deelname door de werknemer is uiteraard vrijwillig.

PMO op uw locatie

Steeds vaker kiest men ervoor de PMO op de eigen locatie te laten uitvoeren. De bedrijfsarts komt dan naar uw locatie en voert het PMO uit.

Inhoud

Er bestaat geen standaard PMO. De inhoud van een PMO wordt bepaald in overleg. Samen met u, als werkgever, wordt gekeken naar de RI&E en de specifieke functies om de gezondheidsrisico´s te bepalen waarvoor een PMO zinvol is.
   Mail ons

Tarieven